Konferencia beszámoló

 

“Az integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció szerepe a kisgyermekes családok körüli szolgáltatások hálójában” címmel 2017. március 30-án konferenciát tartott a Gyógypedagógiai Továbbképző Központ.

 

Az „integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció” egy komplex prevenciós-intervenciós módszer a koragyermekkori pszichés és pszichoszomatikus megbetegedések, a regulációs zavarok gyógyítására, enyhítésére.

Az „integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció” témájában hagyományosan minden évben tartunk konferenciát, amikor a képzés felvételije meghirdetésre kerül. A Karunkon ez volt a második konferencia.

Meghívott előadóink mellett az „Integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció” (ISZCSK) szakirányú továbbképzésben oktató, valamint a képzésben résztvevő hallgatók és már végzett szakemberek számoltak be tapasztalataikról, szülőkkel és gyermekekkel végzett tevékenységükről. Az előadások betekintést nyújtottak az egészségügyi, szociális és mentálhigiénés területeken dolgozó szakemberek (orvosok, pedagógusok, gyógypedagógusok, gyógytornászok, pszichológusok, pszichoterapeuták, védőnők, szociális munkások stb.) számára a külföldön már széles körben elterjedt módszer alkalmazásába és a hazai ellátórendszerbe való beillesztésének lehetőségeibe.

 

A konferenciát Dr. Zászkaliczky Péter dékán úr nyitotta meg. Előadásában a téma gyógypedagógiai fontosságát hangsúlyozta. Az integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció és a gyógypedagógiai korai intervenció alapelveiben közös, hogy a gyermeket az őt körülvevő környezet rendszerében látja és a segítségnyújtás folyamatában több szakterület együttműködését tartja szükségszerűnek. A közös szemlélet és az együttműködés hangsúlyozása kapcsán dékán úr említette a jelenlévő Lányiné Engelmayer Ágnes Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés (2017) című könyvét, melynek a közelmúltban megjelent második kiadásában a szerző hivatkozik a szülő csecsemő konzultáció szerepére a koragyermekkori gyógypedagógiai ellátásban.

 

Ezt követően Dr. Maléth Anett, a Gyógypedagógiai Továbbképző Központ igazgatója több szempontból megvilágította az integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens képzés helyét és hiánypótló szerepét a gyógypedagógiai felsőoktatás -továbbképzés rendszerében.

 

A korai rendszerszemléletű gyógypedagógiai diagnosztikába és intervencióba történő beágyazottságáról pedig Kereki Judit az ELTE BGGYK oktatója, az utóbbi évek több –kora gyermekkori optimális fejlődést szem előtt tartó– minisztériumi tárcaközi támogatás alatt álló, stratégiai jelentőségű projekt vezetője beszélt.

 

 A következő két előadás különösen izgalmas volt, mert az a két előadó következett, Prof. Dr. Hédervári-Heller Éva és Dr. Németh Tünde, akik a képzést kidolgozták. Évtizedes szakmai együttműködésük tette lehetővé, hogy egyedülállóan és elsőként elindulhasson Magyarországon egy integratív- és rendszerszemléletű szülő-csecsemő konzulensi képzés.

 

Dr. Németh Tünde csecsemő- és gyermekgyógyász, pszichoterapeuta, a képzés magyarországi vezetője, a koragyermekkori hatékony intervenció tudományos bizonyítékainak bemutatásán és hosszútávú gazdasági hatékonyságán kívül beszélt  a képzés indításának előkészítéséről, a képzés szemléletéről. A képzés fontos szemléleti jellemzője, hogy naprakész elméleti ismeretek mellett nagy hangsúlyt fektet a kis létszámú „műhelyszerű” ismeretátadásra, a gyakorlati készségek támogatására és interdiszciplináris szemléletre ösztönöz. Eddig 43 szakember kapott diplomát, idén 9 hallgató készül záróvizsgára és a jelenleg elsőévesek száma 24. A végzett szülő-csecsemő konzulensek frissen megszerzett tudásukkal és készségeikkel nem maradnak magukra. Rendszeres intervizió, szupervizió és műhelymunka keretében folytatódik az interdiszciplináris közös szakmai gondolkodás, melynek látható eredménye az Integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzulensek (ISZCSK) magyarországi szakmai csoportjának honlapja (www.iszcsk.com). A képzés jelenének egyik kihívása, eleget tenni annak az egyre több felsőoktatási intézményből érkező igénynek, hogy ezek az ismeretek adaptált formában jelenjenek meg már a graduális képzésben. A képzés jövőképének pedig része, hogy módszertani bázisként minél szélesebb körben szolgálja a koragyermekkori lelki egészség biztosítását.

Ezt követően Prof. Dr. Hédervári Heller Éva gyermek- és ifjúsági analitikus, az International Psychoanalytic University, Berlin professzora a koragyermekkori reguláció (önszabályozás, mind az érzelmi, mind a szomatikus működés területén) zavarairól beszélt. Elsősorban a klasszikus regulációs zavarokat érintette (az étkezés/táplálás zavarai, a perzisztáló sírás, valamint az alvási reguláció zavara) Külön figyelmet szentelt a trauma kérdéskörének. Videodemonstrációjával érzelmileg is bevonta a hallgatóságot a szülő-csecsemő konzultáció világába, így a jelenlévők láthatták azt a „résztvevő megfigyelés”-t lehetővé tevő technikát, ami fontos módszere és eszköze a szülő-csecsemő konzultációnak mind a diagnosztika, mind az intervenció során.

 

Bíró Rita gyógypedagógus és Kedves Ágota nyelvtanár, konzulens jelöltek „Képzésben lenni – tudást hazavinni” címmel tartottak előadást. Gondolataikat a Szemléletváltás – Holisztikus szemlélet – Interdiszciplinaritás gondolataiból indították majd áttértek az új szakmai identitás elemeire: A korábbi tudás átrendeződéséről – Új keretek és határok létrejöttéről – Új szerepek kialakításáról beszéltek, melyek az új tulajdonságokra, a megszerzett tudásra és készségekre épülnek.

 

A konferencia második részében olyan végzett, végzés előtt álló szakemberek szólaltak meg, akik saját szakterületükön alkalmazzák konzultációs ismereteiket.

 

Siba Mónika a Budapesti Korai Fejlesztő Központ gyógypedagógusaként és integrált szülő-csecsemő konzulens jelöltként részese annak a komplex, interdiszciplináris szemléletű programnak, ami atipikus, vagy megkésett fejlődésű, evészavarral küzdő gyermekek és családjuk számára jött létre. Előadásában a fejlődésbe ágyazva végigkövette az autonóm evés kialakulásának folyamatát, majd bemutatta a táplálási/táplálkozási zavarok leggyakoribb megnyilvánulási formáit. Az ellátás tekintetében hangsúlyozta a teammunka szükségszerűségét és bemutatta a Kora Fejlesztő Központ evésterápiás csapatát. Végül vázolta az evészavar esetében elérhető ellátási formákat (pl.: Csipegető terápiás csoport, szülőcsoport) és beszélt a tapasztalatokról.

Beszélt előadásában a közelmúltban létrejött Madarász utcai Evés- alvászavar Ambulanciáról is, ahol együtt érhető el a családok számára a belgyógyászati szakellátás és a pszichés támogatás lehetősége.

Siteri Erika, gyógypedagógus, igazgató, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézményéből „A Pedagógiai Szakszolgálat, mint  az integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció biztosításának lehetséges terepe” címmel adott elő. Előadásában arról beszélt, hogy 21 héten át tudtak foglalkoztatni a szakszolgálatban egy integrált szülő-csecsemő konzulens gyermekorvost. Ennek során 53 konzultációt biztosítottak 106 órában. A konzultációban 19 szakszolgálati esetforgalomba tartozó gyermek és családja részesült. Ezt követően egy esettanulmánnyal illusztrálta az ISZCSK hatását.

 

Dr. Szalkay Krisztina, ISZCSK konzulens gyermekgyógyász “Enni vagy nem enni – lenni vagy nem lenni” címmel az ISZCSK szakirányú továbbképzésben végzett szakemberek munkájáról beszélt egy eset kapcsán. A gyermek kezelését interdiszciplináris team végezte, melynek az ISZCSK konzulens is tagja volt. A súlyosan alultáplált kisded komplex terápiáját

bio-pszicho-szociális protokoll segítségével oldotta meg -külső szakértőket is bevonva- a MRE Bethesda Gyermekkórháza, Pszichoszomatikus Részlege. Az előadás kiválóan mutatta be, hogyan kap szerepet az ISZCSK konzulens tudása az interdiszciplináris team munkájában, hogyan oszlanak meg a szerepek orvosok, pszichoterapeuták és konzulensek között egy életet veszélyeztető helyzetben.

 

Benkő Gáborné kisgyermeknevelő, szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens előadásában arról beszélt, hogyan alkalmazható a konzulens tudása a bölcsődék napi munkájában. Feladatköréhez hogyan kapcsolódik a kisgyermeknevelőkkel való együttgondolkodás, a „szülőedukáció” és a bölcsődei beszoktatás folyamatának támogatása. Esettanulmánya bemutatásával képet kaptunk egy –evészavar panasza miatt konzultációban részesített– kisgyermek problémájának megoldására. A konzultációs folyamat során az anya gyermekkori és múltbéli egyéb traumái kerültek felszínre, melyek a problémát kiváltották és a konzultáció során a megoldást elősegítették.

Vörös Andrea szociális munkásként és integrált szülőcsecsemő konzulensként beszámolt arról, hogyan tud az ISZCSK bekapcsolódni abba a családokat támogató munkába, melyet a család-és gyermekjóléti központok végeznek.  Az intézményrendszert szabályozó törvények (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) által megfogalmazott feladatokhoz, valamint a szociális segítőmunka céljaihoz könnyen tud illeszkedni a módszer. Általa erősödni tud a központok prevenciós tevékenysége, illetve a családok támogatására használt eszközrendszer kibővülhet egy olyan intervenciós elemmel, mellyel mind az önkéntesen segítséget kérők, mind az együttműködésre kötelezettek is élni tudnak.

Dr. Németh Tünde csecsemő és gyermekgyógyász, pszichoterapeuta, képzési felelős és Prónay Beáta gyógypedagógus pszichológus, szülő-csecsemő konzulens, szakfelelős előadásukban az ISZCSK képzést mutatták be. Szót ejtettek a képzés kereteiről, formai jellemzőiről, a jelentkezés feltételeiről, folyamatáról. Részletesebben ismertették a képzés tartalmi vonatkozásait, szerkezetét, a témák egymásra épülését, a módszertani ismérveket.  (erről bővebben itt lehet olvasni: http://barczi.elte.hu/content/integralt-szulo-csecsemo-konzultacio.t.848 )

A konferencia és a téma iránti erős érdeklődés miatt a regisztrációt a konferenciát megelőző hétvégén már le kellett zárni, mert a terem kapacitása betelt. A konferencián részt vett hallgatóság 1/3-a mutatott érdeklődését a képzés iránt, közel 50 fő jelezte jelentkezési szándékát.

Köszönjük a szervezésben nyújtott segítséget a Gyógypedagógiai Továbbképző Központnak a Kar technikai teamjének, a regisztrációt végző kollégáknak és az önkéntes hallgatóknak!